#COMEBACK - Phân tích hashtag

Tính năng này cho biết một hashtag được sử dụng bởi những influencer nào, trong những bài viết nào, các bài viết ấy có bao nhiêu tương tác, những hashtag tương tự là gì. Tính năng "Phân tích hashtag" được tạo ra để theo dõi chiến dịch influencer marketing của nhãn hàng

18.4% tương tác
313 shares
0.15% tương tác
0 shares
1.5% tương tác
2 shares
0.99% tương tác
0 shares
1.33% tương tác
0 shares
0.38% tương tác
0 shares