#ClearMen - Phân tích hashtag

Tính năng này cho biết một hashtag được sử dụng bởi những influencer nào, trong những bài viết nào, các bài viết ấy có bao nhiêu tương tác, những hashtag tương tự là gì. Tính năng "Phân tích hashtag" được tạo ra để theo dõi chiến dịch influencer marketing của nhãn hàng

1.23% tương tác
333 shares
36.98% tương tác
41 shares
31.27% tương tác
1075 shares
2.05% tương tác
41 shares