#GalaxyNote9 - Phân tích hashtag

Tính năng này cho biết một hashtag được sử dụng bởi những influencer nào, trong những bài viết nào, các bài viết ấy có bao nhiêu tương tác, những hashtag tương tự là gì. Tính năng "Phân tích hashtag" được tạo ra để theo dõi chiến dịch influencer marketing của nhãn hàng

1.56% tương tác
0 shares
1.27% tương tác
445 shares
2% tương tác
521 shares
1.87% tương tác
405 shares
0.02% tương tác
1 shares
1.43% tương tác
499 shares
1.72% tương tác
0 shares
2.61% tương tác
163 shares