Top 50 người có nhiều follow nhất

2.817.493người follow

1.32
%
tương tác
1.083 Avg Comment

1.840.791người follow

1.06
%
tương tác
480 Avg Comment

1.672.989người follow

0.21
%
tương tác
324 Avg Comment

1.590.189người follow

0.97
%
tương tác
3.814 Avg Comment

1.438.645người follow

3.4
%
tương tác
2.570 Avg Comment

1.389.532người follow

3.09
%
tương tác
704 Avg Comment

1.370.086người follow

0.08
%
tương tác
99 Avg Comment

1.210.465người follow

1.38
%
tương tác
12 Avg Comment

1.207.139người follow

0.84
%
tương tác
1.192 Avg Comment

1.196.223người follow

0.22
%
tương tác
100 Avg Comment

1.188.479người follow

0.31
%
tương tác
205 Avg Comment

1.154.102người follow

0.09
%
tương tác
9 Avg Comment

1.143.637người follow

0.35
%
tương tác
35 Avg Comment

1.143.249người follow

0.25
%
tương tác
110 Avg Comment

1.105.036người follow

0.39
%
tương tác
97 Avg Comment

1.104.343người follow

2.43
%
tương tác
760 Avg Comment

1.061.543người follow

0.28
%
tương tác
374 Avg Comment

1.036.988người follow

0.85
%
tương tác
373 Avg Comment

1.032.438người follow

0.24
%
tương tác
59 Avg Comment

1.021.009người follow

0.45
%
tương tác
718 Avg Comment

1.006.961người follow

1.4
%
tương tác
543 Avg Comment

985.462người follow

1.28
%
tương tác
357 Avg Comment

974.540người follow

1.01
%
tương tác
278 Avg Comment

955.113người follow

0.98
%
tương tác
141 Avg Comment

931.012người follow

0.44
%
tương tác
95 Avg Comment

929.674người follow

0.69
%
tương tác
16 Avg Comment

928.536người follow

0.49
%
tương tác
381 Avg Comment

910.455người follow

0.95
%
tương tác
454 Avg Comment

895.923người follow

0.45
%
tương tác
7 Avg Comment

888.380người follow

0.49
%
tương tác
103 Avg Comment

883.694người follow

0.51
%
tương tác
202 Avg Comment

883.122người follow

0.28
%
tương tác
791 Avg Comment

878.387người follow

0.22
%
tương tác
64 Avg Comment

864.160người follow

0.24
%
tương tác
555 Avg Comment

857.291người follow

0.69
%
tương tác
153 Avg Comment

830.653người follow

0.49
%
tương tác
523 Avg Comment

821.096người follow

0.67
%
tương tác
722 Avg Comment

812.416người follow

0.38
%
tương tác
256 Avg Comment

809.403người follow

0.87
%
tương tác
675 Avg Comment

805.149người follow

0.52
%
tương tác
170 Avg Comment

804.444người follow

0.38
%
tương tác
241 Avg Comment

798.603người follow

0.19
%
tương tác
88 Avg Comment

790.559người follow

0.63
%
tương tác
708 Avg Comment

779.975người follow

0.23
%
tương tác
80 Avg Comment

778.934người follow

0.45
%
tương tác
109 Avg Comment

772.726người follow

0.31
%
tương tác
53 Avg Comment

769.370người follow

2.4
%
tương tác
519 Avg Comment

758.425người follow

2.28
%
tương tác
1.870 Avg Comment

747.037người follow

0.2
%
tương tác
71 Avg Comment

745.990người follow

0.54
%
tương tác
230 Avg Comment

Top 50 nam có nhiều follow nhất

2.817.493người follow

1.32
%
tương tác
1.083 Avg Comment

1.438.645người follow

3.4
%
tương tác
2.570 Avg Comment

1.389.532người follow

3.09
%
tương tác
704 Avg Comment

1.370.086người follow

0.08
%
tương tác
99 Avg Comment

1.210.465người follow

1.38
%
tương tác
12 Avg Comment

1.196.223người follow

0.22
%
tương tác
100 Avg Comment

1.105.036người follow

0.39
%
tương tác
97 Avg Comment

1.104.343người follow

2.43
%
tương tác
760 Avg Comment

1.061.543người follow

0.28
%
tương tác
374 Avg Comment

1.006.961người follow

1.4
%
tương tác
543 Avg Comment

955.113người follow

0.98
%
tương tác
141 Avg Comment

928.536người follow

0.49
%
tương tác
381 Avg Comment

910.455người follow

0.95
%
tương tác
454 Avg Comment

888.380người follow

0.49
%
tương tác
103 Avg Comment

878.387người follow

0.22
%
tương tác
64 Avg Comment

804.444người follow

0.38
%
tương tác
241 Avg Comment

798.603người follow

0.19
%
tương tác
88 Avg Comment

790.559người follow

0.63
%
tương tác
708 Avg Comment

772.726người follow

0.31
%
tương tác
53 Avg Comment

747.037người follow

0.2
%
tương tác
71 Avg Comment

745.990người follow

0.54
%
tương tác
230 Avg Comment

723.180người follow

2.59
%
tương tác
535 Avg Comment

722.217người follow

0.43
%
tương tác
243 Avg Comment

717.736người follow

0.57
%
tương tác
110 Avg Comment

706.817người follow

0.28
%
tương tác
100 Avg Comment

703.678người follow

5.65
%
tương tác
2.719 Avg Comment

685.045người follow

0.24
%
tương tác
122 Avg Comment

679.024người follow

0.41
%
tương tác
176 Avg Comment

652.497người follow

0.65
%
tương tác
150 Avg Comment

642.023người follow

0.6
%
tương tác
377 Avg Comment

634.537người follow

0.39
%
tương tác
142 Avg Comment

618.282người follow

0.41
%
tương tác
179 Avg Comment

602.910người follow

5.26
%
tương tác
1.582 Avg Comment

600.553người follow

1.44
%
tương tác
342 Avg Comment

591.677người follow

2.39
%
tương tác
961 Avg Comment

586.769người follow

0.21
%
tương tác
89 Avg Comment

586.481người follow

1.03
%
tương tác
3.153 Avg Comment

576.352người follow

4.34
%
tương tác
1.615 Avg Comment

572.413người follow

0.47
%
tương tác
71 Avg Comment

571.086người follow

0.54
%
tương tác
110 Avg Comment

565.745người follow

2.09
%
tương tác
766 Avg Comment

565.554người follow

0.86
%
tương tác
336 Avg Comment

536.891người follow

0.46
%
tương tác
80 Avg Comment

529.488người follow

0.68
%
tương tác
41 Avg Comment

524.708người follow

0.13
%
tương tác
23 Avg Comment

521.889người follow

3.04
%
tương tác
5.596 Avg Comment

521.446người follow

0.08
%
tương tác
14 Avg Comment

513.720người follow

0.87
%
tương tác
153 Avg Comment

503.973người follow

0.57
%
tương tác
61 Avg Comment

503.631người follow

0.42
%
tương tác
49 Avg Comment

Top 50 nữ có nhiều follow nhất

1.840.791người follow

1.06
%
tương tác
480 Avg Comment

1.672.989người follow

0.21
%
tương tác
324 Avg Comment

1.590.189người follow

0.97
%
tương tác
3.814 Avg Comment

1.207.139người follow

0.84
%
tương tác
1.192 Avg Comment

1.188.479người follow

0.31
%
tương tác
205 Avg Comment

1.143.637người follow

0.35
%
tương tác
35 Avg Comment

1.143.249người follow

0.25
%
tương tác
110 Avg Comment

1.032.438người follow

0.24
%
tương tác
59 Avg Comment

985.462người follow

1.28
%
tương tác
357 Avg Comment

974.540người follow

1.01
%
tương tác
278 Avg Comment

931.012người follow

0.44
%
tương tác
95 Avg Comment

929.674người follow

0.69
%
tương tác
16 Avg Comment

895.923người follow

0.45
%
tương tác
7 Avg Comment

883.694người follow

0.51
%
tương tác
202 Avg Comment

883.122người follow

0.28
%
tương tác
791 Avg Comment

864.160người follow

0.24
%
tương tác
555 Avg Comment

857.291người follow

0.69
%
tương tác
153 Avg Comment

830.653người follow

0.49
%
tương tác
523 Avg Comment

821.096người follow

0.67
%
tương tác
722 Avg Comment

812.416người follow

0.38
%
tương tác
256 Avg Comment

809.403người follow

0.87
%
tương tác
675 Avg Comment

805.149người follow

0.52
%
tương tác
170 Avg Comment

779.975người follow

0.23
%
tương tác
80 Avg Comment

778.934người follow

0.45
%
tương tác
109 Avg Comment

758.425người follow

2.28
%
tương tác
1.870 Avg Comment

733.068người follow

1.51
%
tương tác
361 Avg Comment

732.841người follow

0.43
%
tương tác
60 Avg Comment

731.557người follow

0.14
%
tương tác
148 Avg Comment

727.597người follow

0.76
%
tương tác
552 Avg Comment

714.377người follow

0.35
%
tương tác
34 Avg Comment

708.245người follow

0.05
%
tương tác
10 Avg Comment

705.827người follow

0.35
%
tương tác
40 Avg Comment

689.594người follow

0.62
%
tương tác
273 Avg Comment

669.382người follow

0.63
%
tương tác
468 Avg Comment

659.605người follow

1.06
%
tương tác
180 Avg Comment

657.371người follow

0.31
%
tương tác
76 Avg Comment

641.503người follow

0.86
%
tương tác
118 Avg Comment

616.067người follow

0.16
%
tương tác
47 Avg Comment

615.530người follow

2.33
%
tương tác
290 Avg Comment

611.512người follow

0.5
%
tương tác
60 Avg Comment

608.806người follow

0.58
%
tương tác
76 Avg Comment

606.528người follow

0.63
%
tương tác
46 Avg Comment

600.584người follow

0.86
%
tương tác
121 Avg Comment

591.249người follow

0.64
%
tương tác
84 Avg Comment

588.244người follow

0.06
%
tương tác
8 Avg Comment

584.661người follow

0.31
%
tương tác
187 Avg Comment

579.999người follow

0.1
%
tương tác
142 Avg Comment

574.597người follow

0.11
%
tương tác
10 Avg Comment

562.604người follow

0.36
%
tương tác
80 Avg Comment

560.239người follow

0.05
%
tương tác
47 Avg Comment